Čia pateikiame informaciją apie reikalingus dokumentus bei svarbius kontaktus. Skaitykite daugiau apie Tylos namai.

Jeigu iškilo klausimų, skambinkite mums visą parą +37067769629

Kas žinotina mirus artimajam

1. Žmogui mirus namuose, mirusiojo kūno negalima liesti, kol mirties nekonstatuos medikai arba, jei mirtis įvyko viešoje vietoje – policijos pareigūnai.
2. Mirties faktą nustato:

  • greitosios medicinos pagalbos slaugos specialistai (visą parą);
  • kitas slaugos specialistas, tiesiogiai atlikęs mirusio asmens sveikatos priežiūrą nesant gydytojo (jo darbo metu);
  • šeimos gydytojas (jo darbo metu), jei prižiūrėjo ligonį paskutinėmis jo gyvenimo dienomis;
  • gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

3. Medicininę pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jo nesant – kitas gydytojas).
4. Su medicinine pažyma, liudijančią mirties faktą, reikia kreiptis dėl mirusiojo asmens išregistravimo ir mirties liudijimo išrašymo: mieste – į savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, kaime – į seniūniją.
5. Namuose mirusiojo kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.
6. Viešoje vietoje mirusiojo kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.
7. Ligoninėje mirusiojo kūnas negali būti joje laikomas ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.
8. Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.
9. Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitų, su šarvojimu susijusių klausimų, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančias įmones, įsikūrusias mirusiojo asmens buvusioje arba laidojančio asmens esamoje gyvenamojoje vietoje. Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.
10. DĖMESIO! SPECIALIOS REKOMENDACIJOS „DĖL MIRUSIŲJŲ NUO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PALAIKŲ TVARKYMO IR ŠARVOJIMO“ PLAČIAU

Laidojimo pašalpa

1. Turint medicininę pažymą, liudijančią mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos , kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 304 €.
2. Laidojimo pašalpa skiriama mirus:
Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;
Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;
Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).
3. Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.
4. Laidojimo pašalpa išmokama mirusiojo asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.
5. Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusiojo asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).
6. Reikalingi dokumentai pašalpai gauti:

  • laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje arba seniūnijoje);
  • mirties liudijimas (originalas ir jo kopija);
  • laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  • jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;
  • juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

7. Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.
8. Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.
9. Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Pašalpa palaikų parvežimui iš užsienio šalių.

Užsienyje mirusio ar žuvusio asmens šeima, neturinti lėšų palaikams parvežti, gali kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kuri pagal pateiktus dokumentus, įrodančius palaikų parvežimo išlaidas, gali suteikti finansinę pašalpą iš savo biudžeto. Tačiau, siekiant valstybės finansinės pašalpos, būtinos dvi sąlygos:

  • Pirma, pašalpa gali būti suteikta tuo atveju, jeigu užsienyje miręs ar žuvęs asmuo buvo neapsidraudęs, arba, kai asmuo buvo apsidraudęs, bet pagal draudimo sutartį tai nėra draudžiamasis įvykis.
  • Antra, didesnė tikimybė gauti valstybės finansinę pašalpą, jei mirusio (žuvusio) asmens šeima ar artimieji giminaičiai turi mažas pajamas (kai šeimos arba jo artimo giminaičio šeimos pajamos vienam asmeniui neviršija 3 (trijų) valstybės remiamų pajamų dydžių (VRP), kurios šiuo metu siekia 82,5 € per mėnesį).

Mirusiojo ar žuvusiojo užsienyje Lietuvos Respublikos piliečio artimiesiems, pretenduojantiems į finansinę valstybės pašalpą, būtina pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą (rašomas skyriuje);
  • asmens tapatybės dokumentą;
  • mirties liudijimą;
  • dokumentus, įrodančius mirusių (žuvusių) piliečių palaikų parvežimo į Lietuvą išlaidas, t. y. sąskaitą faktūrą (ją parūpina palaikus parvežusi laidojimo paslaugų įmonė);
  • besikreipiančio asmens ir jo šeimos narių pažymas apie per 3 praėjusius mėnesius gautas pajamas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatyta, jog suma, skiriama mirusių piliečių palaikų transportavimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms padengti, neturi viršyti 54 minimalių gyvenimo lygio dydžių (šiuo metu minimalus gyvenimo lygis (MGL) siekia 37,65 €), t. y. visa savivaldybės skiriama finansinė pašalpa negali viršyti 2033 €.

Šarvojimo ir laidojimo kapinėse tvarka

1. Lietuvoje visos kapinės yra valstybinės.
2. Tik gimęs Lietuvos pilietis iškart gauna teisę į vietą kapinėse, todėl už žemę mokėti nereikia.
3. Rašytinį leidimą laidoti kapinėse mirusiojo kūną arba urną su mirusiojo palaikų pelenais išduoda savivaldybė arba seniūnai, jeigu jiems pavesta prižiūrėti seniūnijos teritorijoje esančias kapines.
4. Leidimui gauti reikalingi dokumentai: laidojančio asmens prašymas; mirties liudijimas.

Laidojimo papročiai

Mūsų šalyje laidojimo apeigos yra glaudžiai susiję su papročių ir ritualų laikymusi, iš praeities atėjusiomis tradicijomis. Laidotuvių tradicijos perduodamos iš kartos į kartą, tačiau savaime suprantama, kad keičiantis laikams ir tradicijos kinta, įnešama tam tikrų naujovių, kurios atsisveikinimą paverstų prasmingu, o kartu ne tokiu liūdnu…

Nuo seno karšinant artimąjį buvo privalu pasirūpinti, kad jis neiškeliautų Anapilin be sakramentų. Tokiu atveju artimieji iš anksto turėjo pakviesti kunigą, kuris suteiktų ligonių patepimą. Žmogui, artinantis prie mirties slenksčio tradiciškai buvo uždegama žvakė. Pagal senovės papročius tam reikalinga per Kristaus paaukojimo šventę pašventinta žvakė – grabnyčia. Tačiau jos neturint galima degti ir paprastą, šventintą žvakelę.

Prie mirusiojo stengitasi elgtis tyliai, nejuokauti, siekta išlaikyti rimtį ir gedulingą aplinką. Tai aiškinama kaip pagarba mirusiajam, nes laikyta, jog triukšmas ir garsus raudojimas gali sutrukdyti mirusiojo vėlei atsiskirti nuo kūno.

Gedulo drabužiai

Didelis dėmesys nuo seno kreiptas ir į apsirengimą. Buvo priimta, kad laidotuvių apeigose turi dominuoti gedulo spalvos. Tad tiek vyrai, tiek moterys per laidotuves rengiasi juodais arba tamsios spalvos drabužiais. Iš čia atėjęs ir paprotys, kad mirus motinai, tėvui ar sutuoktiniui ištisus metus vilkima gedulo drabužiais. Tokiais atvejais moterims įprasta vilkėti juoda suknele, juoda eilute, apsisiausti juoda skarele ar šaliu. Vyrai dėvi juodus kostiumus, ant kurių švarko kairiojo atlapo neretai būdavo prisiuvama juoda juostelė. Gedulo laikotarpis – tai rimties išlaikymo tarpsnis, kurio metu vengiama pasilinksminimų bei triukšmingų pobūvių.

Mirtį skelbė varpai

Tradiciškai žmogus būdavo laidojamas trečią dieną po mirties, prieš tai informavus zakristijoną ar varpininką (jei toks yra). Būtent bažnyčios varpų skambėjimu visam kaimui ar miesteliui būdavo paskelbiamas mirties atvejis. Apie netektį pranešama ir giminėms, draugams, kaimynams, jie informuojami apie laidojimo laiką ir vietą.
Netekus artimo, pirmiausiai buvo kreipiamasi į kunigą, kad būtų užsakytos laidotuvės: sutartas laidojimo laikas, užsakomos Šv. Mišios už mirusįjį, dažnai tuo pačiu atėjimu sutariama ir keturnedėlio (30-ta diena po mirties). Kai kuriose parapijose būdavo galimybė laidotuves organizuoti kartu su Šv. Mišiomis. Tokiu atveju į laidotuvių Šv. Mišias susirinkdavo ne tik mirusiojo artimieji, bet ir visa jį palydinti bendruomenė.

Individualios konsultacijos

Šiandieninėje visuomenėje keičiasi žmonių požiūris į laidotuvių procesą. Vis labiau keičiasi žmonių poreikiai ir tradicijos. Dabartinio greito gyvenimo ritmo įtraukti žmonės dažnai ignoruoja mirties neišvengiamumą ir nesidomi jokia informacija susijusia su laidotuvių procesu, todėl susidūrus su tuo neretai kyla daug neaiškumų. Mes neturėtume bijoti domėtis informacija susijusia su laidotuvėmis, turėtume suvokti tai kaip visiškai įprasta, natūralų procesą, kuriam galime ruoštis iš anksto, išvengiant nesklandumų ateityje. Mūsų įmonė teikia individualių konsultacijų su klientais paslaugą, kurios metu mes atsakysime į visus kylančius klausimus, konsultuosime ir suteiksime visą reikalingą informaciją.
Jeigu Jūs norite sužinoti daugiau informacijos apie laidotuvių procesą arba Jums kyla klausimų apie vis populiarėjančią Lietuvoje kremavimo paslaugą ar norite išsiaiškinti, kokios valstybinės išmokos skiriamos laidotuvių atveju, galite kreiptis į mus, mes atvyksime į Jūsų pageidaujamą vietą ir suteiksime visą reikalingą informaciją. Ši paslauga yra teikiama visiškai savanoriškai, ji nėra mokama mes norime padėti visuomenei gauti kuo daugiau informacijos, kad liktų kuo mažiau neaiškumų ar baimių, kad žmonės žinotų kaip elgtis susidūrus su mirtimi.

KREIPKITĖS Į MUS JUMS PATOGIU LAIKU +370 644 99993

Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių Socialinės paramos skyriai

Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Naujoji g. 48, 62381 Alytus,
soc_parama@alytus.lt
+370 315 56 660

Kauno miesto savivaldybės Socialinių paramos skyrius
Nemuno g. 29, LT-48374 Kaunas
socialines.paramos.skyrius@kaunas.lt
+370 37 32 01 54

Klaipėdos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Vytauto g. 13
LT-92138 Klaipėda
+370 46 39 60 33

Palangos miesto savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Žvejų g. 47
LT-00137 Palanga
srs@palanga.lt
+370 46 04 87 16, +370 46 04 87 19

Panevėžio miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Laisvės a. 20
LT-35200 Panevėžys
socparama@panevezys.lt
+370 45 50 12 70

Šiaulių miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Aušros al. 29,
LT-76300 Šiauliai
rupyb_sk@siauliai.lt
+370 41 52 38 63

Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Konstitucijos pr. 3
LT-09601 Vilnius
sps@vilnius.lt
+370 52 11 26 53

Visagino miesto savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Parko g. 14
LT-31139 Visaginas
irena.abaraviciene@visaginas.lt
+370 38 63 45 61

Akmenės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
L. Petravičiaus a. 2
LT-85132 Naujoji Akmenė
socparama@akmene.lt
+370 42 55 71 33

Alytaus rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Jotvingių g. 10
LT-62116 Alytus
dalia.burlinskiene@arsa.lt
+370 31 57 44 79

Anykščių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. Jablonskio g. 32
LT-29111 Anykščiai
ieva.grazyte@anyksciai.lt
+370 38 15 15 73

Birštono savivaldybės Socialinės paramos ir vaiko teisių apsaugos skyrius
Jaunimo g. 2
LT-59206 Birštonas
parama@birstonas.lt
+370 31 96 55 58

Biržų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 38
LT-41143 Biržai
remigijus.saknys(@)birzai.lt
+370 45 04 31 24

Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vasario 16-osios g.7
LT-66119 Druskininkai
ligita.b@druskininkai.lt
+370 31 35 57 44

Elektrėnų savivaldybės Sveikatos ir socialinės paramos skyrius
Elektrinės g. 8
LT-26108 Elektrėnai
violeta.simkuniene@elektrenai.lt
+370 52 85 80 37

Ignalinos savivaldybės rajono Socialinės paramos skyrius
Ateities g.7
LT-30124 Ignalina
parama@ignalina.lt
+370 38 65 39 29

Jonavos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Žeimių g. 13
LT-55158 Jonava
daiva.useliene@jonava.lt
+370 34 95 01 42, +370 34 95 46 69

Joniškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Livonijos g. 4
LT-84124 Joniškis
laima.klemiene@joniskis.lt
842669152>+370 42 66 91 52, +370 42 66 91 54

Jurbarko rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 96
LT-74187 Jurbarkas
a.zabalujeva@jurbarkas.lt
+370 44 77 01 82

Kaišiadorių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Bažnyčios g. 4
LT-56121 Kaišiadorys
egle.mockeviciene@kaisiadorys.lt
+370 34 62 04 65

Kalvarijos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Laisvės g. 2
T-69214 Kalvarija
rupyba@kalvarija.lt
+370 34 32 39 04

Kauno rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Savanorių pr. 371
LT-49500
margarita.vensloviene@krs.lt
+370 37 30 55 06

Kazlų Rūdos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Agimimo g. 12
T-69443 Kazlų Rūda
judita.simonaviciene@kazluruda.lt
+370 34 36 86 23

Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Kalno g. 1
LT-86143 Kelmė
reda.kazdailiene@kelme.lt
842769065>+370 42 76 90 65

Kėdainių rajono savivaldybės Socialinės paramos tarnyba
J.Basanavičiaus g. 36
LT-57288 Kėdainiai
jurate.blinstrubaite@kedainiai.lt
+370 34 76 95 80

Klaipėdos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Klaipėdos g. 2
LT-96130 Gargždai
audrone.liesyte@klaipeda.lt
+370 46 47 20 18

Kretingos rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. K. Chodkevičiaus g. 10
LT-97130 Kretinga
danute.blagniene@kretinga.lt
844576172>+370 44 57 61 72, +370 68 63 60 78

Kupiškio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vytauto g. 2
LT-40115 Kupiškis
globa@kupiskis.lt
+370 45 93 54 88

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
direktorius@lazdijai.lt
+370 31 86 61 06

Marijampolės savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J.Basanavičiaus a. 1
LT-68307 Marijampolė
sigitas.valancius@marijampole.lt
+370 34 39 00 16

Mažeikių rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Laisvės g. 8/1
LT-89223 Mažeikiai
jolanta.kekyte@mazeikiai.lt
+370 44 39 01 43

Molėtų rajono savivaldybės Socialinės paramos centras
Vilniaus g. 44
LT-33140 Molėtai
direktorius@moletai.lt
+370 38 35 47 92

Neringos savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Taikos g. 2
LT-93121 Neringa
audrone.tribulaite@neringa.lt
+370 46 95 22 79

Pagėgių savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 7
LT-99288 Pagėgiai
d.vaitiekiene@pagegiai.lt
+370 44 17 04 16

Pakruojo savivaldybės rajono Socialinės rūpybos skyrius
Kęstučio g. 4
LT-83128 Pakruojis
amune.macijauskiene@pakruojis.lt
+370 42 16 90 74

Panevėžio rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vasario 16-osios g. 27
LT-35185 Panevėžys
aldona.paskeviciene@panrs.lt
+370 45 58 29 36

Pasvalio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto Didžiojo a. 1
LT-39143 Pasvalys
parama@pasvalys.lt
+370 45 15 41 08

Plungės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 12
LT-90123 Plungė
genovaite.vasyliene@plunge.lt
+370 44 87 31 10

Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos tarnyba
Laisvės a. 12
LT-59126 Prienai
eugenija@prienai.lt
+370 31 96 11 29

Radviliškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Aušros a. 10
LT-82123 Radviliškis
darius.brazys@radviliskis.lt
+370 42 26 90 33

Raseinių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Maironio g. 7
LT-60150 Raseiniai
loreta.laugaliene@raseiniai.lt
+370 42 87 95 80

Rietavo savivaldybės Sveikatos, socialinės paramos ir rūpybos skyrius
Laisvės a. 3
LT-90316 Rietavas
loreta.laugaliene@raseiniai.lt
+370 44 87 32 08

Rokiškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Respublikos g. 94
LT-42136 Rokiškis
globa@post.rokiskis.lt
+370 45 87 12 52

Skuodo rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g.13
LT-98112 Skuodas
valerija.staniene@skuodas.lt
+370 44 07 39 85

Šakių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Bažnyčios g. 4
LT-71120 Šakiai
leonora.poceviciute@sakiai.lt
+370 34 56 07 67

Šalčininkų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
Vilniaus g. 49
LT-17116 Šalčininkai
regina.sokolovic@salcininkai.lt
8-380 30172

Šiaulių rajono savivaldybės Socialinių paslaugų centras
Sukilėlių g. 2
LT-76337 Šiauliai
regina.sokolovic@salcininkai.lt
+370 41 59 66 90

Šilalės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
J. Basanavičiaus g. 2/1
LT-75136 Šilalė
danguole.rackauskiene@silale.lt
+370 44 97 61 24

Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Dariaus ir Girėno g. 1
LT-99133 Šilutė
alvidas.simelionis@silute.lt
+370 44 17 92 42

Širvintų rajono savivaldybės Socialinės paramos ir sveikatos skyrius
Vilniaus g. 61
LT-19120 Širvintos
ieva.kananovic@sirvintos.lt
+370 38 23 02 78

Švenčionių rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vilniaus g. 19
LT-18116 Švenčionys
sps.vedejas@svencionys.lt
+370 38 76 63 83

Tauragės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Respublikos g. 2
LT-72255 Tauragė
igita.rimkuviene@taurage.lt
+370 44 66 28 36

Telšių rajono savivaldybės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius
Turgaus a. 7
LT-87122 Telšiai
lendra.bukauskiene@telsiai.lt
+370 44 46 03 33

Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Vytauto g. 33
LT-21106 Trakai
irina.markeviciene@trakai.lt
+370 52 85 31 87

Ukmergės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
Kęstučio a. 3
LT-20114 Ukmergė
savivaldybe@ukmerge.lt
+370 34 06 03 30

Utenos rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Utenio a. 4
LT-28503 Utena
inga.sakaliene@utena.lt
+370 38 96 16 22

Varėnos rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Vytauto g. 12
LT-65184 Varėna
danute.mazaliauskiene@varena.lt
+370 31 03 20 11

Vilkaviškio rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius
S.Neries g.1
LT-70147 Vilkaviškis
ilona.radaviciene@vilkaviskis.lt
+370 34 26 00 94

Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrius
Rinktinės g. 50
LT-09318 Vilnius
irena.ingelevic@vrsa.lt
+370 52 63 60 01

Zarasų rajono savivaldybės Globos ir rūpybos skyrius
Sėlių a. 22
LT-32110 Zarasai
alina.sklinsmontiene@zarasai.lt
+370 38 55 43 32


i virsu logotipas